Scroll to top

Naknada štete


Advokat za naknadu štete

NAKNADA ŠTETE

U praksi advokatske kancelarije Rašić & Partneri značajno mesto zauzimaju sporovi proistekli iz štetnih događaja, kao što su na primer: povrede na radnom mestu, saobraćajne nesreće, sportske povrede i slično. Razlog tome jeste učestalost sporova iz ove oblasti, naročito u urbanim sredinama. U velikim gradovima, usled prevelikih gužvi u saobraćaju, svakodnevno se dešavaju saobraćajne nesreće sa značajnim posledicama. Posledice, odnosno šteta može da bude materijalne i/ili nematerijalne prirode.

MATERIJALNA (IMOVINSKA) ŠTETA

Materijalna (imovinska) šteta se sastoji u uništenju neke stvari, ili u manjoj ili većoj povredi, onemogućavanju ili otežanju upotrebe stvari, ili u nekoj smetnji zbog čijeg uklanjanja je potrebno napraviti troškove koji inače ne bi bili napravljeni. U pitanju je povreda nekog imovinskog interesa ili dobra. Štetnik je dužan da oštećenom naknadi onaj interes koji bi ovaj imao da se nije desio štetni događaj.

Materijalna šteta može nastati i u slučaju povrede tuđe fizičke ličnosti, ako je ta povreda povukla nesposobnost za rad ili troškove lečenja. Slučajevi materijalne štete kod telesne povrede ili oštećenja zdravlja su:

  • troškovi lečenja
  • izmakla zarada
  • troškovi povećane potrebe usled povrede

Postoje dva vida materijalne štete: stvarna (vidljiva) šteta i izmakla dobit

NEMATERIJALNA (NEIMOVINSKA) ŠTETA

Nematerijalna šteta se razlikuje od materijalne štete jer ne predstavlja imovinski gubitak. Nastaje usled pretrpljenih duševnih i fizičkih bolova i straha.

Za pretrpljene fizičke bolove, pretrpljeni strah i pretrpljene duševne bolove zbog povrede zakonom zaštićenih ličnih prava, sud može dosuditi naknadu nematerijalne štete, kada to opravdavaju intenzitet i dužina trajanja bolova i straha, vodeći računa o značaju povređenog dobra i cilju kome služi ta naknada, te da se ne pogoduje težnjama koje su nespojive sa prirodom i svrhom novčane naknade nematerijalne štete.

Za pretrpljene duševne bolove sud može dosuditi naknadu neimovinske štete samo u zakonom nabrojanim slučajevima:

  • Pretrpljene fizičke bolove
  • Pretrpljeni  strah
  • Pretrpljene duševne bolove zbog umanjenja životne aktivnosti
  • Pretrpljene duševne bolove zbog naruženosti
  • Pretrpljene duševne bolove zbog povrede ugleda i časti
  • Pretrpljene duševne bolove zbog smrti bliskog lica
  • Pretrpljene duševne bolove zbog naročito teškog invaliditeta bliskog lica

Prema Zakonu o obligacionim odnosima (čl.200.), za pretrpljene fizičke bolove, za pretrpljene duševne bolove zbog umanjenja životne aktivnosti, naruženosti, povrede ugleda, časti, slobode ili prava ličnosti, smrti bliskog lica kao i za strah, sud će, ako nađe da okolnosti slučaja, a naročito jačina bolova i straha i njihovo trajanje to opravdava, dosuditi pravičnu novčanu naknadu, nezavisno od naknade materijalne štete kao i u njenom odsustvu.

 

 

SUDSKA PRAKSA ADVOKATSKE KANCELARIJE RAŠIĆ & PARTNERI

Tipični sudski postupci u vezi naknade štete u kojima naši advokati učestvuju su:

Call Now Button