Scroll to top

Zapošljavanje stranaca u Republici Srbiji

Na našoj stranici ćete dobiti sve potrebne informacije vezane za postupak i proceduru oko zapošljavanja stranaca u Republici Srbiji.

Naša advokatska kancelarija Rašić & Partneri u Republici Srbiji specijalizovana je za međunarodno pravo gde uglavnom zastupa klijente koji dolaze iz najrazličitijih zemalja sveta. U skorije vreme, sve više stranaca nam se obraća u vezi pomoći oko zapošljavanja u Republici Srbiji. Oni dolaze iz najrazličitijih zemalja, Kine, Indije, Bangladeša, Tunisa, Maroka, Rusije, Ukrajine, Pakistana, Turske.

Advokatska kancelarija Rašić & Partneri je takođe vaša prva tačka kontakta ukoliko ste stranac koji traži zaposlenje u Srbiji, a naravno i ukoliko ste poslodavac iz Republike Srbije i želite da se informišete o uslovima i olakšicama koje se odnose na zapošljavanje stranaca u Republici Srbiji.

PODSTICAJI POSLODAVCIMA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA U SRBIJI

U poreskom sistemu Srbije postoje dve vrste podsticaja za poslodavce koji zapošljavaju inostrane državljane koji žele da se nastane u Srbiji i zasnuju radni odnos u Srbiji:

Prva vrsta podsticaja su olakšice definisane:
1. Članom 15V. Zakona o porezu na dohodak građana. Ovim članom predviđeno je da se umanjuje osnovica poreza na zarade za novonastanjenog obveznika, za zaradu koju ostvaruje po osnovu radnog odnosa zasnovanog na neodređeno vreme sa kvalifikovanim poslodavcem, pri čemu se zasniva radni odnos na radnom mestu za koje postoji potreba da lice ima posebno stručno obrazovanje i za kojim postoji potreba koja se ne može lako zadovoljiti na domaćem tržištu rada.
2. Članom 15A. Zakona o doprinosima na obavezno socijalno osiguranje. Ovim članom je propisano da osnovica doprinosa za zaposlene i za poslodavce, za novonastanjenog obveznika po osnovu čije zarade se ostvaruje pravo na umanjenje osnovice poreza na zarade saglasno zakonu kojim se uređuje porez na dohodak građana, je zarada umanjena za 70%.

Druga vrsta podsticaja je subvencija određena:
„Uredbom o kriterijumima za dodelu podsticaja poslodavcima koji zapošljavaju strance u Republici Srbiji“

Definisano Uredbom, subvencije isplaćuju se u visini 70% obračunatog i uplaćenog poreza na zarade za jedno ili više zaposlenih novonastanjenih lica, i 100% obračunatih i uplaćenih doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, u smislu propisa kojima se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, za isplate izvršene za novonastanjeno lice u periodu od najviše 60 meseci, počev od 01.jula 2022. god do 31.decembra 2028. godine. O podneti prijavama odlučuje ministarstvo nadležno za poslove privrede u roku od 120 dana od isteka roka za podnošenje prijave. Pravo na dodelu subvencija na osnovu Uredbe ostvaruje poslodavac koji zaposli novonastanjeno lice zaključnio sa 31. decembrom 2023. godine. Za prijave počev od 2014. godine poslodavac može da ostvari pravo na podsticaje ako u periodu nakon 31. decembra 2023. godine i zaključno sa istekom godine u kojoj su poslednji put isplaćeni doprinosi nije smanjivao ukupan broj zaposlenih na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom. Poslodavac ne može istovremeno koristiti obe vrste podsticaja. Poslodavac koji za zaposlena novonastanjena lica za koje ostvaruje podsticaje iskoristi pravo na umanjenje osnovice za novonastanjena lica u skladu sa članom 15v. Zakona o porezu na dohodak građana i članom 15a. Zakona o doprinosima na obavezno socijalno osiguranje gubi pravo na celokupan iznos podsticaja za navedena lica i dužan je da izvrši povraćaj tih sredstava.

Razlika izmedju olakšica definisanih zakonom i subvencije određene Uredbom je u tome što se na osnovu Zakona olakšica se ostvaruje, ukoliko su ispunjeni zakonom predviđeni uslovi, prilikom plaćanja javnih prihoda umanjena za osnovicu plaćanja poreza i doprinosa. Ukoliko se poslodavac odluči da iskoristi podsticaj definisan Uredbom, plaćeni porezi i doprinosi za novozaposleno lice naknadno se refundiraju, uz ispunjenje potrebnih uslova, za određeni procenat poreza i doprinosa.

Imajući u vidu složenost procedure stručni tim advokatske kancelarije Rašić Partneri stoji vam na raspolaganju u postupku apliciranja i ostvarivanja prava na poreske olakšice, kao i rešavanju bilo kakvih nedoumica u sprovođenju procesa zapošljavanja stranaca u Republici Srbiji.

RADNA DOZVOLA I ULOVI ZA NJENO IZDAVANJE

Ukoliko planirate da dođete u Republiku Srbiju da radite kao stranac, neophodno je da imate odobrenje za privremeni ili stalan boravak kao i radnu dozvolu koju često u praksi nazivamo radna viza. Zapošljavanje stranih državljana u Republici Srbiji je regulisano Zakonom o zapošljavanju stranaca.

Radna dozvola može da se izda kao:

  •  Lična radna dozvola

Ova vrsta radne dozvole je izuzetna i odnosi se na retke slučajeve zavisno od statusa stranog državljanina. S obzirom da su ove radne dozvole retke, neće biti predmet našeg interesovanja,

Lična radna dozvola se izdaje na zahtev stranca ako:

1) ima odobrenje za stalno nastanjenje;
2) ima status izbeglice;
3) pripada posebnoj kategoriji stranca;

  • Radna dozvola

Ova vrsta radnih dozvola su uobičajene i potrebno je da obratite posebnu pažnju na njih. Radna dozvola je vrsta dozvole za rad koja se izdaje kao:

1. Radna dozvola za zapošljavanje

Radna dozvola za zapošljavanje izdaje se na zahtev poslodavca, u skladu sa stanjem na tržištu rada, pod uslovima da poslodavac:

1) pre podnošenja zahteva za radnu dozvolu za zapošljavanje nije otpuštao zaposlene usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena na radnim mestima za koje se traži radna dozvola za zapošljavanje, u skladu sa propisima o radu;
2) deset dana pre podnošenja zahteva za radnu dozvolu za zapošljavanje nije pronašao državljane Republike, lica koja imaju slobodan pristup tržištu rada ili stranca sa ličnom radnom dozvolom, odgovarajućih kvalifikacija sa evidencije organizacije nadležne za poslove zapošljavanja;
3) priloži predlog ugovora o radu ili drugog ugovora kojim se ostvaruju prava po osnovu rada, u skladu sa zakonom.

Obaveze poslodavca
Poslodavac na čiji zahtev je izdata radna dozvola:

1) ne može da uputi stranca na rad kod drugog poslodavca;
2) u obavezi je da prijavi stranca na obavezno socijalno osiguranje, u skladu sa zakonom;
3) snosi troškove izdavanja radne dozvole i iste ne može da prenese na stranca.

Poslodavac koji je zaposlio stranca bez odgovarajućeg odobrenja za boravak i radne dozvole dužan je da mu isplati sva novčana potraživanja, u skladu sa propisima o radu, uz uplatu pripadajućih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

2. Radna dozvola za posebne slučajeve zapošljavanja stranaca u Republici Srbiji

Radna dozvola za posebne slučajeve zapošljavanja izdaje se na zahtev poslodavca, i to za:

1) upućena lica;
2) kretanje u okviru privrednog društva;
3) nezavisne profesionalce;
4) osposobljavanje i usavršavanje.

Radna dozvola za upućena lica
Radna dozvola za upućena lica zaposlena kod stranog poslodavca izdaje se na zahtev poslodavca radi obavljanja poslova ili vršenja usluga na teritoriji Republike, na osnovu zaključenog ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa stranim poslodavcem, u skladu sa ovim zakonom.

Radna dozvola za kretanje u okviru privrednog društva
Radna dozvola za kretanje u okviru privrednog društva registrovanog u inostranstvu izdaje se na zahtev ogranka, odnosno zavisnog društva koje je registrovano u Republici, u cilju privremenog upućivanja, odnosno premeštanja zaposlenog na rad u taj ogranak, odnosno zavisno društvo, pod uslovom da je lice kod stranog poslodavca zaposleno najmanje godinu dana na poslovima rukovodioca, menadžera ili specijaliste za pojedine oblasti (ključno osoblje), kao i da će u Republici obavljati iste poslove.

Izuzetno od uslova predviđenih u stavu 1. ovog člana, radna dozvola za kretanje u okviru privrednog društva registrovanog u inostranstvu izdaje se i na zahtev ogranka, odnosno zavisnog društva koje je registrovano u Republici, u cilju privremenog upućivanja, odnosno premeštanja zaposlenog pripravnika na rad u tu organizacionu jedinicu, odnosno zavisno društvo.

Radna dozvola za nezavisne profesionalce
Radna dozvola za nezavisnog profesionalca izdaje se na zahtev poslodavca, odnosno krajnjeg korisnika usluga.

Radna dozvola za osposobavljanje i usavršavanje
Radna dozvola za osposobljavanje i usavršavanje izdaje se na zahtev poslodavca, odnosno stranca radi obavljanja obuke, pripravničkog staža, stručne prakse, stručnog osposobljavanja, odnosno usavršavanja.

3. Radna dozvola za samozapošljavanje

Jedan od načina da dobijete dozvolu za boravak i rad u Republici Srbiji jeste osnivanjem kompanije. U ovom slučaju, možete da pokrenete sopstveni biznis i po osnovu toga dobijete dozvolu za boravak i rad u Republici Srbiji.

Za više informacija i zakazivanje konsultacija u vezi zapošljavanja stranaca u Republici Srbiji, možete kontaktirati advokata za strance u okviru advokatske kancelarije Rašić & Partneri putem sledećeg linka:

Zakažite sastanak

 

Pripremili: 

  1. Danijela Nikolić, stručni konsultant advokatske kancelarije Rašić & Patneri;
  2. Advokat Stevan B. Rašić, partner advokatske kancelarije Rašić & Partneri;

Related posts

Post a Comment

Call Now Button