Scroll to top

Zabrana ulaska u Austriju

Deo naše advokatske kancelarije Rasic & Partners Europe se uspešno bavi postupcima ukidanja zabrana ulaska u šengenski prostor, koje su izrečene licima iz „trećih zemalja“ na period od 6 meseci do 10 godina. U saradnji sa „Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl“ (Savezna kancelarija za imigraciju i azil) već duži niz godina sa velikim uspehom ukidamo izrečene zabrane ulaska u šengenski prostor ili
smanjujemo vremenski period na koji su zabrane izrečena.

Takođe, deo poslovanja se odnosi i na postupke brisanja izrečenih zabrana, zabrana ulaska čije je vreme trajanja isteklo, budući da se brisanje zabrana iz šengenskog informacionog sistema ne vrši automatski protekom vremena na koji su izrečene. (ZABRANA ULASKA AUSTRIJA ADVOKAT)

Ukoliko imate neki od gorenavedenih problema, advokati iz advokatske kancelarije Rašić & Partneri će vas rado saslušati, pružiti pravnu pomoć u vidu savetovanja i zastupanja pred nadležnim organima šengenskog informacijonog sistema (SIS).

Related posts

Post a Comment

Call Now Button