Scroll to top

Konverzija zemljišta – reč advokata

Uredbom od dana 21.01.2010. godine Vlada Republike Srbije je propisala mogućnost konverzije građevinskog zemljišta iz prava korišćenja u pravo svojine. Za konverziju građevinskog zemljišta iz prava korišćenja u pravo svojine dovoljno je da građani podnesu zahtev nadležnom katastru nepokretnosti, dok će vlasnici preduzeća koje su stekli u postupku privatizacije konverziju zemljišta vršiti uz naknadu.

Jedan od uslova za ovaj tip konverzije jeste svakako da građani na građevinskim zemljištima na kojima imaju pravo korišćenja, budu pre podnošenja zahteva imali upisano pravo svojine u katastru nepokretnosti na kućama, lokalima, garažama i drugim objektima. Uz zahtev za konverziju se prilaže i original Lista nepokretnosti koje građani mogu shodno novim mogućnostima državnog aparata dobiti u Javnobeležničkim kancelarijama za iznos novca koji je dosta niži od iznosa koji su plaćali katastrima.

Konverziju plaćaju vlasnici preduzeća koje su stekli postupkom privatizacije, u izvršnom ili stečajnnom postupkom ukoliko su prestali sa radom, te ukoliko žele da pomenuto zemljište pretvore u zemljišta na kojima će graditi zgrade ili poslovne objekte. U poslednje vreme mnogo je firmi privatizovano sve u cilju kasnije konverzije njihovog zemljišta.

Predmet konverzije je katastarska parcela izgrađenog ili neizgrađenog građevinskog zemljišta. Zahtev za konverziju može se podneti za jednu ili više katastarskih parcela koje se nalaze na teritoriji jedne jedinice lokalne samouprave. Kada je na jednoj katastarskoj parceli izgrađeno više objekata različitih vlasnika, pre podnošenja zahteva za konverziju, sprovodi se postupak za razvrgnuće sukorisničke zajednice propisan članom 106. Zakona o planiranju i izgradnji.

Sam postupak nije jednostavan i brz, s tim u vezi preporuka advokata iz advokatske kancelarije Rašić & Partneri jeste da u cilju uspešnog i brzog rešavanja ovog imovinsko-pravnog pitanja angažuju advokata koji se bavi ovom oblašću prava.

Za detaljne informacije, upoznajtete se sa važećim zakonskim odredbama.

Tekst pripremio: Advokat Rašić B. Stevan

 

Related posts

Post a Comment

Call Now Button